Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 14: Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hợp

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 14: Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hợp làm rõ một số khái niệm liên quan đến dạy học theo hướng tích hợp và các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học, phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học cùng các hoạt động giáo dục của THCS.