Khảo sát quy trình công nghệ chế biến khô cá lóc tẩm gia vị ăn liền

Bài viết "Khảo sát công trình công nghệ chế biến khô cá lóc tẩm gia vị ăn liền" được tiến hành và sản xuất đa dạng hóa sản phẩm từ cá lóc và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.