Khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất

Bài báo tìm hiểu về khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo (MG) 4 - 5 tuổi thông qua một hệ thống bài tập. Các bài tập được soạn thảo dưới dạng hình ảnh, biểu tượng và con số. Số liệu tìm được trên 97 trẻ em MG 4 - 5 tuổi cho thấy khả năng so sánh của trẻ trong giai đoạn này đã phát triển ở mức độ thấp.
Hỗ trực trực tuyến Facebook