Khả năng khái quát hóa của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài báo phân tích kết quả khảo sát khả năng khái quát hóa của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này được dựa trên 24 bài tập đánh giá khả năng khái quát hóa của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi được soạn thảo từ trắc nghiệm “Đến tuổi học” do Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em dịch từ bản tiếng Pháp. Số liệu khảo sát trên 90 trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi cho thấy khả năng khái quát hóa của các trẻ ở giai đoạn này đạt mức độ trung bình và thấp thông qua công cụ đánh giá được xác định.
Hỗ trực trực tuyến Facebook