Kết quả thực nghiệm tác động biện pháp tăng cường động cơ giảng dạy ở giảng viên đại học

Trong bài báo này, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học. Trong đó, đã tiến hành thực nghiệm tác động biện pháp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên” ở một nhóm gồm 30 giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) nhằm nâng cao “Ðộng cơ nghề nghiệp” ở họ.