Hướng dẫn xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

"Hướng dẫn xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam" được soạn thảo với mục đích làm tài liệu thực tiễn hỗ trợ quá trình ban hành chính sách, pháp luật cũng như hoạt động trong ngành Du lịch (cả trực tiếp và gián tiếp) nhằm xác định và đề cập tới các chính sách chính, hình thành tính bền vững và hành động có trách nhiệm trong du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook