Giáo trình Sở hữu trí tuệ: Phần 2 - PGS.TS. Đoàn Đức Lương

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sở hữu trí tuệ: Phần 2 Một số nội dung của quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng, phần này chuyển tải nội dung bảo hộ và khai thác quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quản lý tài sản trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng.