Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 2

Phần 2 cuốn giáo trình "Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu nghèo và xóa đói giảm nghèo, phương pháp cộng đồng trong phát triển, khảo sát và tìm hiểu cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook