Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

Phần 2 giáo trình "Lý luận về nhà nước pháp quyền" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm các nội dung sau: Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.