Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 Nội dung, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; chương 5 hiện tượng song ngữ; chương 6 làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo.