Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1 - ĐHQG Hà Nội

Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1 trình bày các nội dung: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người, khái quát về quyền con người, khái quát luật quốc tế về quyền con người, các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế.
Hỗ trực trực tuyến Facebook