Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

Bài viết này nhằm công bố các phát hiện mới về thành phần loài và đặc điểm về phân bố của một số loài lưỡng cư hiện biết ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ Cần Giờ. Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư (tiến hành từ tháng 4/2013 đến 4/2015), đã cập nhật và xác định ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ có 16 loài lưỡng cư, thuộc 9 giống, 5 họ, 1 bộ.