Ebook Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học II: Phần 1

Cuốn sách Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học II là giáo trình của chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng dạy học Tiếng Việt, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ trong trường học cho học sinh tiểu học. Sách gồm có 5 chương, trình bày về phương pháp dạy học của 4 phân môn và phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.