Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật (Cơ sở lý luận và ứng dụng) - ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật (Cơ sở lý luận và ứng dụng) có nội dung gồm 10 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (từ chương 1 đến chương 8), phần 2 một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật (chương 9 và chương 10).
Hỗ trực trực tuyến Facebook