Ebook Hóa học và một số vấn đề chọn lọc (Tập 2): Phần 1

Tập 2 sẽ cung cấp một số vấn đề về phản ứng hóa học và về hóa học hữu cơ. Phần 1 bao gồm các nội dung: Đại cương về lý thuyết các quá trình hóa học, phản ứng trong dung dịch các chất điện li. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.