Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

Nội dung cuốn sách Di truyền và công nghệ tế bào soma đề cập đến các vấn đề về tổ chức thể nhiễm sắc và bộ gen của tế bào soma, hoạt động của gen và điều chỉnh hoạt động của gen, tập tính của thể nhiễm sắc qua chu trình tế bào, tính biến dị di truyền của tế bào soma, sự lai soma và tạo thành tế bào lai và cơ thể lai soma. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 sách dưới đây.