Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 2

Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 2 giới thiệu Trung tâm văn hóa Phú Xuân - Huế, phần này gồm 2 chương, chương 1 sẽ giới thiệu về Phú Xuân - Huế: Lịch sử và Di sản văn hóa, chương 2 là giới thiệu về Châu bản triều Nguyễn. Phần 2 này cũng giới thiệu một số trung tâm và vùng miền khác như Xứ Thanh, Xứ Nghệ Tĩnh, Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Nam Bộ và một vài trung tâm quyền lực và văn hóa khác. Mời các bạn cùng tham khảo.