Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học

Bài viết làm rõ những điểm khác nhau giữa dạy học định hướng nội dung và dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học; các phẩm chất và năng lực quan trọng cần phát triển cho học sinh phổ thông cùng với việc tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển các phẩm chất, năng lực này.
Hỗ trực trực tuyến Facebook