Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm: Thiết kế phân xưởng sản xuất đồ hộp thịt

Đồ án "Thiết kế phân xƣởng sản xuất đồ hộp thịt" với sản phẩm paté đóng hộp được thực hiện nhằm mục đích giúp ngƣời đọc có cái nhìn tổng quát về việc thiết kế một phân xưởng sản xuất đồ hộp thực phẩm nói chung và đồ hộp thịt – sản phẩm paté nói riêng cũng
như các tính chất của sản phẩm này. Mời các bạn cùng tham khảo.