Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 - Bùi Hồng Quân

Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 Sự liên hệ giữa vật chủ và vi
khuẩn trình bày các nội dung sau: Đại cương, năng lực phát sinh bệnh nhiễm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook