Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung

Bài giảng Tư pháp quốc tế Chương 1: Những vấn đề chung trình bày các nội dung sau: Đối tượng điều chỉnh của TPQT VN, phạm vi điều chỉnh của TPQT VN, phương pháp điều chỉnh của TPQT VN, tên gọi của TPQT, nguồn của TPQT VN.
Hỗ trực trực tuyến Facebook