Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5

Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5 có nội dung trình bày về viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: Mẫu báo cáo, ngôn ngữ và trình bày báo cáo.