Bài giảng Sự tổ chức cơ thể động vật

Bài giảng Sự tổ chức cơ thể động vật nêu lên học thuyết tế bào, sự đa dạng của tế bào, mô động vật, biểu mô, phân loại biểu mô, chức năng của biểu mô, mô liên kết, mô máu, mô thần kinh và một số nội dung khác.