Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 1

Phần I của bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y bao gồm 2 chủ đề chính là tóm tắt dữ liệu và ước lượng & Kiểm
định giả thiết. Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi & thú y. Mời các bạn tham khảo!