Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc nhà nước; Khái niệm, bản chất nhà nước; Thuộc tính nhà nước; Chức năng nhà nước; Kiểu và hình thức nhà nước; Bộ máy nhà nước; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.