Bài giảng Luật Thương mại quốc tế - Chương 7: Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Chương 7 - Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Cấu trúc của Công ước Viên 1980, đề nghị giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, chế tài áp dụng khi có hành vi vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook