Bài giảng Luật Du lịch - Nguyễn Thị Bích Phượng

Bài giảng Luật Du lịch cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch; đô thị du lịch; Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; Quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch; Quy chế pháp lý về khách du lịch.