Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tốc độ phản ứng, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt đo, qui tắc Van’t Hoff, qui tắc Arrhenius,... Mời các bạn cùng tham khảo.