Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Chương 5 - Cấu tạo chất khí – lỏng – rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết động lực học phân tử: các chất khí; thuyết động lực học phân tử: các chất rắn; quá trình chuyển pha; cấu trúc tinh thể của các kim loại;… Mời các bạn cùng tham khảo.