Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí với các phương pháp giáo dục của môn Vật lí góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nhằm hình thành, phát triển năng lực vật lí cũng như góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.