Ảnh hưởng của 1-Methylcyclopropene đến chất lượng bảo quản vải thiều Litchi sinensis Sonn

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nồng độ1-MCP, chất ức chế hoạt động của chất nhận ethylene, đến chất lượng quả vải bảo quản. Quả vải thiều được thu hoạch ở một số vườn vải thuộc tỉnh Bắc Giang và chở về phòng thí nghiệm trong thời gian 3 giờ.
Hỗ trực trực tuyến Facebook