Ảnh hưởng của 1-MCP xử lý sau thu hoạch đến chất lượng và tổn thất trong bảo quản bơ

Vật liệu nghiên cứu là giống Bơsáp (Persea americana Mill.) thu hoạch tại buôn Kam Leo, xã Hòa Thắng, tỉnh Đaklak vụ năm 2011. Lựa chọn những quả có độ chín 2 (thu hoạch sau 20 tuần tính từ lúc cây trổ hoa) có đủ tiêu chuẩn để bảo quản như không dập nát, thối hỏng, sâu bệnh... Tiến hành xác định chất lượng bơnguyên liệu ban đầu với độ cứng 35,50kg/cm2, hàm lượng đường tổng 7,20%, axit tổng số0,05%, hàm lượng vitamin C: 68 mg%. Xông bơ với chế phẩm 1-MCP ở các nồng độ: 300ppm, 400ppm, 500ppm, 600ppm, 700ppm trong các khoảng thời gian 12h, 15h, 18h,21h, 24h. Sau đó bơ được bảo quản ở nhiệt đột hường (25-300C), RH 85-90%.
Hỗ trực trực tuyến Facebook