• Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 27 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 27 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 27 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập mở đầu là những tập thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển với nhau và giữa hai ông với những người khác. Trong lần xuất bản này, những tập thư đó được in thành 13 tập từ tập 27 đến tập 39.

   681 p vlute 07/01/2015 185 1

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.

   331 p vlute 07/01/2015 179 1

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 12

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 12

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 12, tập cuối cùng của bộ sách, bao gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điếu văn,... Của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đền khi Người từ biệt thế giới này. Mời bạn đọc tham khảo 12 tập của bộ sách.

   318 p vlute 07/01/2015 164 1

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7 công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 đến cuối tháng 6 năm 1955.

   316 p vlute 07/01/2015 160 1

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ,... Của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959.

   340 p vlute 07/01/2015 163 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 đến cuối tháng 12 năm 1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

   341 p vlute 07/01/2015 160 1

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo,... Của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến hết năm 1946.

   330 p vlute 07/01/2015 197 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa khoa học xã hội, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội...

   280 p vlute 07/01/2015 193 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

   401 p vlute 07/01/2015 160 1

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3 Cung cấp một cách hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những chuyển biến trên thế giới ngày càng nhanh chóng và phức tạp, các vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày...

   326 p vlute 07/01/2015 160 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2 bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11 năm 1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng.

   281 p vlute 07/01/2015 159 1

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ - ThS. Cao Thị Kim Thanh

  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ - ThS. Cao Thị Kim Thanh

  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ do ThS. Cao Thị Kim Thanh thực hiện nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kienh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn về vấn đề.

   181 p vlute 07/01/2015 218 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số