• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếu thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu thường, một số thuật ngữ, nguyên tắc định giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu trúc vốn, các nhân tố ảnh hưởng, xác định chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn biên tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy" giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản trị tài sản" giúp người học hiểu và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp; hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản; nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   54 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - TS. Phan Thế Công

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô" để nắm chi tiết các nội dung mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu kinh tế học vĩ mô; khái niệm, các mục tiêu, các công cụ cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô; kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô; các phương pháp và công cụ phân tích các mô hình kinh tế.

   20 p vlute 25/01/2021 11 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ThS. Phạm Xuân Trường

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" trình bày vai trò và chức năng của tiền tệ; xác định cung tiền, cầu tiền và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

   39 p vlute 25/01/2021 13 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ThS. Phạm Xuân Trường

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" cách đo lường các chỉ tiêu sản lượng quốc gia như GNP và GDP; các chỉ tiêu về mức giá cả chung; cách đo lường tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   51 p vlute 25/01/2021 10 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ThS. Phạm Xuân Trường

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa" giúp người học phân tích được các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt Ngân sách Nhà nước.

   69 p vlute 25/01/2021 10 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - TS. Phan Thế Công

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung" cung cấp kiến thức về hệ thống kinh tế vĩ mô được đặc trưng bởi tổng cầu, tổng cung và hộp đen kinh tế vĩ mô; mô hình IS-LM, mô hình AD-AS và vận dụng các mô hình đó vào phân tích kinh tế vĩ mô; phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và...

   60 p vlute 25/01/2021 12 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - TS. Phan Thế Công

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát" trình bày các tác động (tích cực và tiêu cực) của lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế; giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.

   37 p vlute 25/01/2021 11 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ThS. Phạm Xuân Trường

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" với mục tiêu giúp người học phân tích được lý thuyết về lợi thế so sánh và xu hướng tự do hóa thương mại quốc tế, các hạn chế thương mại quốc tế; phân tích được cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá...

   44 p vlute 25/01/2021 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số