• Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 1 trình bày những nội dung: Vấn đề chung về sổ kế toán, phân loại sổ, quy tắc ghi sổ, các phương pháp chữa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   73 p vlute 24/02/2021 0 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 2 trình bày những nội dung về hình thức sổ kế toán - Sổ nhật ký chung như: Khái niệm, các hình thức kế toán, hình thức kế toán - sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ.

   33 p vlute 24/02/2021 0 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 3 trình bày những nội dung về nhật ký chung và sổ cái. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm, đặc điểm, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   15 p vlute 24/02/2021 0 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 4 trình bày những nội dung về chứng từ ghi sổ. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm về chứng từ ghi sổ, đặc điểm của chứng từ ghi sổ, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   23 p vlute 24/02/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 2: Kế toán thành lập công ty" để nắm chi tiết nội dung kiến thức các quy định pháp lý về thành lập công ty tại Việt Nam; nội dung về kế toán chi phí thành lập công ty; kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần; kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh.

   32 p vlute 25/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 3 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 3 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 3: Kế toán biến động vốn góp trong các công ty" chỉ ra được các trường hợp biến động vốn góp trong 1 loại hình công ty cụ thể là công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh; kế toán tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần; tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

   34 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 4: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu" với mục tiêu giúp người học nắm được khái niệm trái phiếu, đặc điểm trái phiếu; các nghiệp vụ chi tiết liên quan đến phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu.

   30 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 5: Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty" tìm hiểu tài khoản sử dụng; cách thức phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH; chia cổ tức trong công ty cổ phần trong kế toán phân phối lợi nhuận; các loại công ty theo pháp luật Việt Nam.

   21 p vlute 25/01/2021 7 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 1 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 1 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 1: Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty" thông qua bài học này các bạn trình bày được về công ty, phân loại công ty và các loại hình công ty tại Việt Nam; khái niệm, vai trò và nhiệm vụ kế toán công ty và chế độ kế toán công ty.

   32 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 6 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 6 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 6: Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty" tìm hiểu các trường hợp giải thể công ty; trình tự giải thể; nguyên tắc tài chính và phương pháp kế toán; kế toán chia, tách công ty; kế toán hợp nhất và sáp nhập công ty, tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

   42 p vlute 25/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 7: Báo cáo tài chính trong các công ty" liệt kê và trình bày được các loại báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất; nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính và sự thay đổi chính sách kế toán.

   45 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 1 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 1 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế" giúp người học phân tích được bản chất và đặc trưng của thuế; các đặc điểm của các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam; nội dung cơ bản của luật quản lý thuế

   47 p vlute 25/01/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số