• Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 5 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 5 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 5 Phép biến đổi Fourier" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuỗi Fourier; Các tính chất của chuỗi Fourier; Hệ thống với các tín hiệu tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 Phép biến đổi Laplace" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biến đổi Laplace; Các tính chất của biến đổi Laplace; Phép biến đổi Laplace ngược; Các ứng dụng của biến đổi Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vlute 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 Phân loại các hệ thống liên tục" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phân loại các hệ thống liên tục; Hệ tuyến tính bất biến (Linear timeinvariant system - LTI); Các tính chất của hệ LTI; Các hệ thống biểu diễn bởi phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 27/08/2021 17 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 1 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 1 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 1 Tín hiệu liên tục" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tín hiệu và hệ thống là gì? Tín hiệu; Phân loại tín hiệu; Các phép biến đổi tín hiệu cơ bản; Các tín hiệu tiêu biểu; Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 27/08/2021 17 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 4 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 4 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 Chuỗi Fourier" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuỗi Fourier; Các tính chất của chuỗi Fourier; Hệ thống với các tín hiệu tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 27/08/2021 19 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 6 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 6 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 6 Tín hiệu rời rạc" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tín hiệu; Phân loại tín hiệu; Các tín hiệu tiêu biểu; Các tín hiệu rời rạc; Các hệ thống rời rạc; Biến đổi Z. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa

  Bài giảng Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa

  Chương 2: Mạch xác lập điều hòa. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích mạch tuyến tính ở trạng thái xác lập; phương pháp ảnh phức; quan hệ dòng áp trên các phần tử R,L,C - Định luật Ohm dạng phức; trở kháng và dẩn nạp; định luật Kirchhoff dạng phức; đồ thị véc tơ; công suất xoay...

   61 p vlute 27/06/2021 40 1

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch

  Bài giảng Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch

  Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phương pháp dòng nhánh; phương pháp điện áp nút - supernodes; phương pháp dòng điện mắt lưới - supermeshes; mạch có ghép hổ cảm; mạch khuếch đại thuật toán (operational amplifier); máy biến áp lý tưởng; nguyên lý tỉ lệ;...

   124 p vlute 27/06/2021 49 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện

  Bài giảng Giải tích mạch - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện

  Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tiếp đầu ngữ đơn vị SI (SI prefixes), tổng quát về những khái niệm cơ bản, qui ước dấu thụ động (passive sign convention), các phần tử mạch, phân loại mạch điện, định luật Kirchhoff, phân loại bài toán mạch...

   89 p vlute 27/06/2021 49 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 5: Phương pháp tích phân kinh điển

  Bài giảng Giải tích mạch - Chương 5: Phương pháp tích phân kinh điển

  Chương 5: Phương pháp tích phân kinh điển. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phương pháp tích phân kinh điển, đáp ứng mạch RC và RL bậc nhất, đáp ứng ‘natural’ mạch RC, Đáp ứng mạch RLC bậc hai.

   111 p vlute 27/06/2021 47 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 7: Hàm truyền

  Bài giảng Giải tích mạch - Chương 7: Hàm truyền

  Chương 7: Hàm truyền. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Mạch cộng hưởng, định nghĩa hàm truyền, tính tuyến tính và bất biến của hệ thống, ví dụ về hàm truyền, đáp ứng xác lập của tín hiệu điều hòa, giản đồ bode.

   76 p vlute 27/06/2021 36 0

 • Bài giảng Giải tích mạch - Chương 9: Mạch lọc

  Bài giảng Giải tích mạch - Chương 9: Mạch lọc

  Chương 9: Mạch lọc. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Định nghĩa mạch lọc, mạch lọc lý tưởng, mạch lọc thấp qua, mạch lọc cao qua, mạch lọc thông dải, mạch lọc chắn dải, mạch lọc hình thang.

   54 p vlute 27/06/2021 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số