• Ebook Bài tập lớn Sức bền Vật liệu - HV Kỹ thuật Quân sự

  Ebook Bài tập lớn Sức bền Vật liệu - HV Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập lớn Sức bền Vật liệu gồm phần lý thuyết và phần bài tập. Nội dung phần lý thuyết được trình bày trong 10 chương. Tham khảo tài liệu giúp bạn đọc nắm được những khái niệm cơ bản - vẽ biểu đồ nội lực, kéo đúng tâm, trạng thái ứng suất, xoắn thuần túy thanh thẳng, uốn phẳng thanh thẳng,...

   210 p vlute 24/06/2022 41 0

 • Tài liệu giảng dạy Hướng dẫn đồ án khung bê tông cốt thép - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Tài liệu giảng dạy Hướng dẫn đồ án khung bê tông cốt thép - ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Mục tiêu đề án cung cấp cho người học kỹ năng phân tích, lựa chọn hệ kết cấu, quan niệm tính toán phù hợp với đặc điểm hệ kết cấu, có kỹ năng tính toán thực hành từng bước thiết kế cho công trình thực, có khả năng đánh giá sự hợp lý kết quả thiết kế cuối cùng. Hơn nữa, giúp người học nắm vững cấu tạo các cấu kiện khung bê tông...

   251 p vlute 29/04/2020 225 1

 • TCVN 5574-2018: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

  TCVN 5574-2018: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5574:2018 về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Cơ sở tham khảo để xây dựng TCVN 5574:2018 là tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 63.13330.2012 và các sửa đổi năm 2016. Trong tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 này, nhiều điểm mới đáng được quan tâm chý ý, trong đó có thay đổi mô hình ứng suất sang mô hình biến dạng khi tính toán...

   193 p vlute 29/04/2020 300 2

 • Tiêu chuẩn cơ sở 06: Sửa chữa áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng - Thi công và nghiệm thu

  Tiêu chuẩn cơ sở 06: Sửa chữa áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng - Thi công và nghiệm thu

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu hỗn hợp đá dăm đen theo phương pháp trộn nóng, rải nóng khi sữa chữa kết cấu đường ô tô. Mời các bạn tham khảo!

   14 p vlute 30/11/2019 277 1

 • QCVN 07:2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt

  QCVN 07:2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt

  QCVN 07:2011/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 22TCN 342-05: Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt, giữ nguyên kết cấu và nội dung cơ bản để chuyển đổi thành QCVN, Cục Đường sắt Việt Nam trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 66/2011/TTBGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2011.

   88 p vlute 30/11/2019 224 1

 • TCVN 8893:2011: Cấp kỹ thuật đường sắt (Grading for railway lines)

  TCVN 8893:2011: Cấp kỹ thuật đường sắt (Grading for railway lines)

  Tiêu chuẩn quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các cấp kỹ thuật: đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia; đường sắt đô thị. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động quy hoạch phát triển, thực hiện đầu tư và tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác...

   18 p vlute 30/11/2019 244 1

 • TCVN 11521:2016 Tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo

  TCVN 11521:2016 Tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo

  TCVN 11521: 2016 được biên soạn trên cơ sở tham khảo GB 12.525-90. TCVN 11521: 2016 do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép và phương pháp đo tiếng ồn phát sinh do hoạt động...

   12 p vlute 30/11/2019 235 1

 • TCCS 01:2016/VNR: Thiết bị phòng vệ đường ngang

  TCCS 01:2016/VNR: Thiết bị phòng vệ đường ngang

  Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang, mã số TCCS 01:2016/VNR ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-ĐS ngày 04/8/2016 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm các Tiêu chuẩn con: TCCS 01-1:2016/VNR – Cần chắn tự động: Yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì; TCCS 01-2:2016/VNR – Cần chắn bán tự...

   67 p vlute 30/11/2019 208 1

 • TCCS 02: 2010/VNRA: Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực

  TCCS 02: 2010/VNRA: Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực

  TCCS 02:2010/VNRA được biên soạn trên cơ sở chuyển dịch từ các tiêu chuẩn Châu Âu: EN 13230-2, EN13146, EN13481, ngoài ra còn tham khảo các tiêu chuẩn tà vẹt bê tông của Nhật Bản, Australia và Trung Quốc và Việt nam . TCCS 02:2010/VNRA do Ban soạn thảo “Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực” biên soạn, Bộ Giao thông vận tải thẩm tra, Cục Đường...

   42 p vlute 30/11/2019 305 1

 • TCVN 11815:2017: Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

  TCVN 11815:2017: Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

  TCVN 11815:2017 do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thiết kế xây dựng mới, sửa chữa các công trình phụ trợ trong thi công cầu đường sắt và cầu đường bộ khi thiết kế theo trạng...

   167 p vlute 30/11/2019 205 1

 • TCVN 12268:2018: Ứng dụng đường sắt - Tấm lát cao su trên đường ngang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  TCVN 12268:2018: Ứng dụng đường sắt - Tấm lát cao su trên đường ngang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  TCVN 12268 : 2019 do Cục đường sắt Việt Nam biên soạn, Giao Thông vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bỏ Khoa học Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối VỚI tấm lát cao su trên đường ngang sử dụng tại giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

   12 p vlute 30/11/2019 224 1

 • TCCS 01:2011/VNRA: Quy trình khảo sát đường sắt

  TCCS 01:2011/VNRA: Quy trình khảo sát đường sắt

  Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu về kỹ thuật khảo sát phải đạt được khi tiến hành khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng đường mới và nâng cấp cải tạo đường đang khai thác thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...

   87 p vlute 30/11/2019 312 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số