• Bài giảng Nền móng

  Bài giảng Nền móng

  Bài giảng Nền móng gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về nền móng; Móng nông; Móng cọc; Xử lý và gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vlute 27/08/2021 20 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 0 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 0 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 0 Giới thiệu môn học địa chất công trình nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về điều kiện địa chất, giới thiệu các phương pháp khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất; Sinh viên có thể nắm được mối quan hệ qua lại giữa công trình với môi trường và các quá trình địa chất.

   27 p vlute 27/08/2021 19 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.1 Các loại đá trong vỏ quả đất và địa tầng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đất đá và khoáng vật; Sự hình thành khoáng vật; Các đặc trưng cơ bản của đá; Quá trình magma và sự hình thành đá magma; Phân loại đá magma; Thành phần khoáng vật của đá magma; Kiến trúc, cấu tạo của...

   41 p vlute 27/08/2021 18 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.2 Đá trầm tích cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự hình thành đá trầm tích; Phân loại đá trầm tích; Thành phần khoáng vật của đá trầm tích; Cấu tạo, kiến trúc đá trầm tích; Thế nằm của đá trầm tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 27/08/2021 16 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.3 Đá biến chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự hình thành đá biến chất; Phân loại đá biến chất; Thành phần khoáng vật của đá biến chất; Kiến trúc và cấu tạo của đá biến chất; Thế nằm của đá biến chất; Một số loại đá biến chất chính.

   24 p vlute 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.4 Địa tầng và thời gian địa chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tuổi của đất đá và hiện tượng địa chất; Phân chia địa tầng; Chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; Thời gian địa chất – Niên biểu địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vlute 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.1 Phong hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phong hóa; Các hình thức phong hoá đá; Tầng tàn tích và các đặc trưng địa chất công trình của nó; Các vấn đề cần điều tra và biện pháp xử lý tầng phong hóa trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 Trượt lở mái dốc cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các khái niệm; Các nguyên nhân gây trượt lở; Các yếu tố ảnh hưởng trượt lở; Phân loại trượt lở mái dốc; Các giải pháp phòng chống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vlute 27/08/2021 15 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.3 Hiện tượng Các-xtơ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Các-xtơ (Karst); Điều kiện phát sinh, phát triển Các-xtơ; Các dạng hình thái Các-xtơ; Các nhân tố thúc đẩy quá trình Các-xtơ; Ảnh hưởng của Các-xtơ và biện pháp xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vlute 27/08/2021 12 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.4 Hoạt động địa chất của dòng tạm thời cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm dòng tạm thời; Tác dụng xói mòn đất và tạo mương xói; Hoạt động tích tụ và tạo tầng sườn tích; Tác hại và các giải pháp chống xói mòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vlute 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.5 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.5 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.5 Hoạt động địa chất của sông cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Hoạt động xâm thực của sông; Hoạt động vận chuyển của sông; Hoạt động tích tụ của sông; Cấu tạo lũng sông và các loại trầm tích sông; Ảnh hưởng và các giải pháp xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vlute 27/08/2021 12 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3.1 Kiến tạo và cấu trúc địa chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc quả đất và thuyết kiến tạo mảng; Chuyển động uốn nếp và cấu tạo nếp uốn; Các yếu tố hình học của nếp uốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p vlute 27/08/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số