Xây dựng mô hình toán đa mục tiêu trong thiết kế máy xẻ gỗ nhiều lưỡi dạng khung thế hệ mới

Bài viết trình bày về phương pháp xây dựng mô hình toán đa tiêu chuẩn cho máy xẻ gỗ nhiều lưỡi dạng khung thế hệ mới. Mô hình toán này được xây dựng dựa trên nguyên lý quản lý vòng đời sản phẩm. Nó cho phép mô tả tổng thể các đặc tính hình học, động học và công nghệ của máy xẻ gỗ dưới dạng các ràng buộc kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.