Tối ưu hóa điều kiện tiệt trùng cho sản phẩm sữa hạt điều đóng lon

Điều kiện tiệt trùng (nhiệt độ và thời gian) của sản phẩm sữa hạt điều đóng lon được khảo sát bằng phương pháp quy hoạch nhân tố. Ở các công thức tiệt trùng, thời gian tiệt trùng hiệu quả thực tế (Ftt) được tính toán với vi sinh vật mục tiêu là Clostridium botulinum.
Hỗ trực trực tuyến Facebook