Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chương trình kỹ thuật viên - Học phần 1: Tin học cơ bản

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là tài liệu tham khảo và giảng dạy cho các giáo viên tin học. Tài liệu cung cấp các lý thuyết tin học về xử lý trong soạn thảo, trình bày văn bản với Winword, soạn thảo các bài thuyết trình diễn, báo cáo với PowerPoint, lập và trình bày bảng biểu diễn trên Excel, lập công thức giải quyết một số công việc trong ứng dụng quản lý với Excel, lập các biểu đồ thống kê số liệu trên Excel. Tài liệu còn cung cấp các đề thi mẫu cuối môn, cuối nhóm học phần và các đề thi mẫu kiểm tra giáo viên giúp cho bạn học tự lượng giá kiến thức của mình.
Hỗ trực trực tuyến Facebook