Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2

Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung sau: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh; nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh; quá trình đàm phán hợp đồng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.