Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp)

Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Giáo trình bao gồm Bài mở đầu và 2 chương: Chương 1 trình bày về giáo dục thể chất chung bao gồm 2 bài: Thể dục cơ bản và Điền kinh; Chương 2 là các chuyên đề thể dục thể thảo tự chọn, bao gồm 6 chuyên đề: Môn bơi lội, môn cầu lông, môn bóng chuyền, môn bóng rổ, môn bóng đá, môn bóng bàn.