Sổ tay Quá trình thiết bị công nghệ hóa chất - Tập 1

Cuốn sổ tay Quá trình thiết bị công nghệ hóa chất - Tập 1 trình bày những nội dung chính sau: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất, thủy động lực học và các quá trình thủy cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook