Quản lý trang thiết bị phòng học lý thuyết

Nghiên cứu thực trạng quản lý phòng học lý thuyết, cơ sở vật chất và các trang thiết bị phòng học tại trường ĐHSPKTVL; phân tích và đánh giá hệ thống quản lý hiện tại ghi nhận những vấn đề hợp lý hoặc chưa hợp lý nhằm chuẩn hóa hệ thống trước khi tiến hành tin học hóa.