Phê bình báo chí - một hoạt động cần thiết của văn hóa truyền thông

Trong phạm vi giới hạn của bài viết này, bước đầu bàn tới những biểu hiện phát triển thiếu cân bằng của hoạt động phê bình báo chí trong tương quan với hoạt động nghiên cứu lý luận và thực tiễn sáng tạo, từ đó phác thảo những phương hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động phê bình báo chí hiện nay, góp phần
định hướng và làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa truyền thông thời kỳ hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook