Phân tích ứng xử phân chia tải của hệ móng bè cọc - tường vây

Mục đích để khảo sát sự ảnh hưởng của số lượng cọc, khoảng cách giữa các cọc, chiều dài tường vây đến sự tương tác phân chia tải cho bè, các cọc và tường vây trong hệ móng bè – cọc – tường vây.