Phân tích sự làm việc của hệ móng bè cọc - tường vây tầng hầm

Trong nghiên cứu này, các phân tích mô phỏng 3D bằng phương pháp phần tử hữu hạn được thực hiện trên công trình cụ thể. Mục đích để khảo sát sự ảnh hưởng của tường vây đến khả năng mang tải và phân chia tải trong hệ thống móng bè cọc kết hợp tường vây.