Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 khi tính toán nền công trình

Trong khuôn khổ của bài viết, ở đây chỉ thảo luận một số vấn đề có tính khả thi trong việc điều chỉnh, gồm: bố cục trình bày; một số giới hạn; phân loại nền. Trong đó, bố cục một số mục gây khó với người sử dụng; một số giới hạn quy định chưa chú ý tới đặc điểm sai số trong kết quả tính; phân loại nền chưa chưa chú ý đến mục đích xây dựng.