Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp giáo viên hiểu được thế nào là kế hoạch công tác chủ nhiệm, hiểu sự cần thiết của kế hoạch khi làm công tác chủ nhiệm, hiểu nội dung và các yêu cầu của một bản kế hoạch công tác chủ nhiệm.